Sveta birma

SVETA BIRMA

SIMBOLI

  • Sveta krizma
  • Polaganje rok

SVETA KRIZMA
Krizma se razlikuje od krstnega in bolniškega olja po tem, da je posvečena ter, da so pri krizmi olju dodane prijetne dišave. Te opominjajo, da mora biti vsak kristjan z zglednim življenjem v »prijeten vonj« Bogu in ljudem. Pri birmi mazili škof ali drug pooblaščeni duhovnik birmanca na čelu z znamenjem križa. To simbolizira odprto, pogumno in odgovorno pričevanje vere, h kateremu je birmanec poklican. Z maziljenjem pri birmi se kristjan še tesneje poveže s Kristusom, mu postane bolj podoben in še bolj kot pri krstu deležen njegove trojne službe.

POLAGANJE ROK
Polaganje rok spada med najstarejše bogoslužne kretnje in je znamenje podelitve Svetega Duha, to je posvečenja, ter znamenje odrešenja. Pri birmi maziljenje s polaganjem rok pomeni podelitev Svetega Duha, ki poglobi v birmancu vero, upanje, ljubezen in ga usmerja v različne oblike apostolske dejavnosti.

 

VSEBINA

Zakrament svete birme

1285 S krstom in evharistijo sestavlja zakrament birme celoto “zakramentov uvajanja v krščanstvo”, katerih enoto je treba ohranjati. Vernikom je treba torej razlagati, da je prejem tega zakramenta potreben za dopolnitev krstne milosti (prim. BI, Pred. nav. 1). Zakrament birme namreč tiste, ki so krščeni “popolneje zveže s Cerkvijo, jih obogati s posebno močjo Svetega Duha in jim tako nalaga strožjo dolžnost, da kot resnične Kristusove priče hkrati z besedo in z dejanjem razširjajo in branijo vero” (C 11; prim. BI, Pred. nav. 2).

Zakrament svete birme bi lahko imenovali »krščanska polnoletnost«. Zaključuje zakramente uvajanja v krščanstvo, kar pomeni, da je krščenec z zakramentom svete birme v polnosti vključen v lokalno župnijsko skupnost in da je pripravljen odgovorno živeti krščansko življenje. Ko otrok doseže neko telesno in čustveno zrelost, se zanj začenja novo obdobje življenja. Prihaja iz otroštva v odraslost in zato posebej potrebuje veliko milosti in blagoslova, da bo postal in ostal odgovoren in uspešen odrasel človek in kristjan. Ker se Bog zaveda človekove svobodne volje in s tem tudi šibkosti človeške narave, je postavil zakrament svete birme, ki pomeni dar Svetega Duha, ki dopolni krstno milost (prim. Apd 8,15-17; 19,5sl), da bi se otrok, ki je sedaj že mlad odrasel, mogel v življenju prav odločati in prav uporabljati vse, kar mu Bog podarja.

 

Kakšni so učinki svete birme?

Zakrament svete birme ima svoje specifične učinke: globlje nas zakorenini v Božje sinovstvo, ki nam daje klicati “Aba, Oče” (Rim 8,15); trdneje nas zedini s Kristusom; poveča v nas darove Svetega Duha; spopolni našo povezanost s Cerkvijo; podeli nam posebno moč Svetega Duha, da bi z besedo in dejanjem kot resnične Kristusove priče širili in branili vero, da bi srčno izpovedovali Kristusovo ime, in da se ne bi nikoli sramovali križa (KKC 1303). Vendar teh učinkov ne smemo mešati s sodobno pogansko miselnostjo, ki degradira zakrament na raven neke magije.

1304 Kakor krst, katerega dovršitev je, se tudi birma podeljuje samo enkrat. Birma namreč vtisne v dušo neko neizbrisno duhovno znamenje, “character”. To je znamenje za to, da je Jezus Kristus zaznamoval kristjana s pečatom svojega Duha in ga odel z močjo od zgoraj, da bi bil njegova priča (prim. Lk 24,48-49).

Ravno zato, da bi se ohranila svetost tega zakramenta in da ga ne bi zasenčila razna obstranska dogajanja – ki so se ponekod popolnoma spremenila v zgolj materialno obdarovanje birmanca – je Cerkev postavila nekaj pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da bi zakramentalna milost čim bolje delovala, kajti kakor zakrament krsta tudi sveto birmo lahko prejmemo samo enkrat.

Da bi krščenec lahko v polnosti zaživel v lokalni župnijski skupnosti in s tem dokazal svojo zrelost in dozorelost v krščanskem nauku, mora prejeti vse tri zakramente v primernem času. »1304 Kakor krst, katerega dovršitev je, se tudi birma podeljuje samo enkrat. Birma namreč vtisne v dušo neko neizbrisno duhovno znamenje, “character” (prim. DzS 1609). To je znamenje za to, da je Jezus Kristus zaznamoval kristjana s pečatom svojega Duha in ga odel z močjo od zgoraj, da bi bil njegova priča (prim. Lk 24,48-49). (KKC 1306, ZCP §. 890).

 

Pogoji za prejem zakramenta?

Večkrat se postavi vprašanje o starosti, ko naj bi otrok pristopil k zakramentu svete birme. V zgodovini se je ta starost premikala v skladu z osebno zrelostjo prejemnikov. Vendar je treba vedeti, da odraslost vere ne pomeni vedno odraslost naravne rasti ali obratno (KKC 1308).

Naslednji pogoj je priprava na birmo, ki »mora meriti na to, da privede kristjana h globljemu zedinjenju s Kristusom, k bolj živi zaupnosti s Svetim Duhom, z njegovim delovanjem, njegovimi darovi in njegovimi klici, da bo mogel bolje prevzemati nase apostolske odgovornosti krščanskega življenja. Pri tem si bo birmanska kateheza prizadevala prebuditi čut pripadnosti k Cerkvi Jezusa Kristusa, tako k vesoljni Cerkvi kakor k župnijski skupnosti. Ta zadnja nosi posebno odgovornost pri pripravi birmancev (KKC 1309).

1310 Za prejem birme je treba biti v stanju milosti. Spodobi se prejeti zakrament pokore, da bi bil človek očiščen za podaritev Svetega Duha. Bolj goreča molitev mora pripraviti na to, da kandidati sprejmejo moč in milosti Svetega Duha z učljivostjo in razpoložljivostjo (prim. Apd 1,14).

1311 Za birmo, kakor tudi za krst, je primerno, da kandidati iščejo duhovno pomoč botra ali botre Primerno je, da je isti kakor za krst, da se tako dobro pokaže enota obeh zakramentov.

© 2024 Župnija Stranje | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress